O ŠKOLE

Název:
Základní škola, Řehlovice, 
okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace


Adresa:
Základní škola Řehlovice
403 13 Řehlovice 100

Zřizovatel: Obec Řehlovice

Ředitel: Mgr. Zuzana Blšťáková

Koordinátor sociálně patologických jevů: Mgr. Miroslava Protivová

Koordinátor ŠVP: Mgr. Zuzana Blšťáková

Typ organizace: příspěvková organizace

Zařízení školy: Základní škola

 

Charakteristika školy

Základní škola Řehlovice je neúplná škola s právní subjektivitou zřízenou obcí dne 1.1. 2003.  
Výuka 5 ročníků probíhá ve 3 třídách
.

I. třída - 1. ročník                 Mgr. Miroslava Protivová
II. třída - 2. a 3. ročník        Monika Görischová
III. třída - 4. a 5. ročník       Mgr. Zuzana Blšťáková
(družina, vychovatelka)     Anastázie Horváthová


Základní škola má jedno oddělení školní družiny.
Provoz družiny - zajištění dozoru pro děti od 6.00, odpoledne 11. 10 - 15. 30.
ZŠ Řehlovice je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol.

ZŠ Řehlovice poskytuje základní vzdělání podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
–  „ Cesta za poznáním.“

Škola má v tomto školním roce  6 zaměstnanců   - 4 pedagogických a 2 nepedagogických.

Děti mají k dispozici 4 třídy, jsou v nich umístěny počítače, při hudební výchově využíváme klavíru, varhan, kytary, flétny
. K tělesné výchově používáme tělocvičnu, která je v budově obecního úřadu.

Škola pečuje o žáky se specifickými poruchami učení v rámci individuálního přístupu a práce vyučujících. 

Škola organizuje pravidelně plavecký výcvik pro 2. a 3. třídu. Pořádá školní výlety, besedy, výtvarné soutěže. Organizuje akce související s výchovně vzdělávací činností.


 
 
Naše škola se zapojila do projektu "Dotyk" - Dotyková zařízení ve výuce.

Informace o projektu: http://dotyk.ujep.cz