foto_skola_01

O škole

Název:
Základní škola, Řehlovice,
okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace


Adresa:
Základní škola Řehlovice
403 13 Řehlovice 100

Zřizovatel: Obec Řehlovice
Ředitel: Mgr. Zuzana Blšťáková
Koordinátor sociálně patologických jevů: Mgr. Kateřina Kunešová 
Koordinátor ŠVP: Mgr. Kateřina Konopková
Typ organizace: příspěvková organizace
Zařízení školy: Základní škola


Charakteristika školy

Základní škola Řehlovice je neúplná škola s právní subjektivitou zřízenou obcí dne 1.1. 2003.
Výuka pěti ročníků probíhá ve dvou třídách
.

 1. – 3. ročník Mgr. Kateřina Kunešová
 4. – 5. ročník Mgr. Markéta Kežovská
Vychovatelka školní družiny Anastázie Horváthová
 Asistenti pedagoga  Mgr. Ludmila Práglová, Bc. Věra Filařová, Alena Uličná
 Školník  Zdeněk Chalupecký

Základní škola má jedno oddělení školní družiny.
Provoz družiny – zajištění dozoru pro děti od 6.00, odpoledne 11.10 – 15.30.
ZŠ Řehlovice je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol.

ZŠ Řehlovice poskytuje základní vzdělání podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  –  „ Cesta za poznáním.“

Škola má v tomto školním roce  7 zaměstnanců   – 6 pedagogických a 1 nepedagogického.

Děti mají k dispozici 4 třídy, jsou v nich umístěny počítače, při hudební výchově využíváme klavíru, varhan, kytary, flétny, boomwhackers a dalších hudebních nástrojů. K tělesné výchově používáme tělocvičnu, která je v budově obecního úřadu nebo školní zahradu.

Škola pečuje o žáky se specifickými poruchami učení v rámci individuálního přístupu a práce vyučujících.

Každý školní rok pro žáky připravujeme nejrůznější výlety, besedy, soutěže, ozdravné pobyty a organizuje akce související s výchovně vzdělávací činností.