O škole

Název:
Základní škola a mateřská škola Řehlovice, příspěvková organizace


Adresa:
Základní škola a mateřská škola Řehlovice
403 13 Řehlovice 100

Zřizovatel: Obec Řehlovice
Ředitel: Mgr. Zuzana Blšťáková
Statutární zástupce: Mgr. Martina Dostálková
Výchovná poradkyně školy: Mgr. Zuzana Blšťáková 
Koordinátor ŠVP: Mgr. Martina Dostálková
Školní metodik prevence: Mgr. Lucie Ženčáková
Typ organizace:
příspěvková organizace
Zařízení školy: Základní škola


Charakteristika školy

Základní škola Řehlovice je neúplná škola s právní subjektivitou zřízenou obcí dne 1.1. 2003.
Výuka pěti ročníků probíhá ve třech třídách
.

 1. ročník  Mgr. Romana Srpová
 2. – 3. ročník  Mgr. Lucie Ženčáková
 4. – 5. ročník  Mgr. Zuzana Blšťáková
 Učitelka AJ  Mgr. Martina Dostálková
 Vychovatelka školní družiny  Anastázie Horváthová
 Asistenti pedagoga  Alena Uličná, Anna Stará, Bc. Martin Vošický, Radka Barešová
 Školník  Zdeněk Chaloupecký
 Pověřenec pro ochranu osobních údajů  RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Základní škola má jedno oddělení školní družiny.
Provoz družiny – zajištění dozoru pro děti od 6.00, odpoledne 11.10 – 15.30.
ZŠ Řehlovice je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol.

ZŠ Řehlovice poskytuje základní vzdělání podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  –  „Cesta za poznáním“ (od 1. 9. 2016 je v platnosti druhá verze ŠVP).

Škola má v tomto školním roce  11 zaměstnanců   – 9 pedagogických a 2 nepedagogické.

Děti mají k dispozici 4 třídy, jedna ze tříd je vybavena počítači a dvě interaktivní tabulí. Při hudební výchově využíváme klavíru, kytary, flétny, boomwhackers a dalších hudebních nástrojů. K tělesné výchově používáme tělocvičnu, která je v budově obecního úřadu nebo školní zahradu.

Škola pečuje o žáky se specifickými poruchami učení v rámci individuálního přístupu a práce vyučujících.

Každý školní rok pro žáky připravujeme nejrůznější výlety, besedy, soutěže, ozdravné pobyty a organizujeme akce související s výchovně vzdělávací činností.